Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów będących ofertą sklepu Zuti Grafika należącego do Autorskiej Pracowni Architektury Grażyna Zuterek, z siedzibą w Łodzi przy ul. Gimnastycznej 92, NIP 7281124328, REGON 470034970.

Autorska Pracownia Architektury Grażyna Zuterek wymieniana będzie jako „Sprzedawca” natomiast Klient prywatny lub firma składająca zamówienie nazwana będzie „ Zamawiającym” lub „Klientem” w poniższym Regulaminie.

II. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.

III. INFORMACJE O PRODUKTACH

Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz jego ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, wymiarów i kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt, jak również wszelkie inne informacje jakie uznane przez Sprzedającego za wartościowe dla Zamawiającego.

Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie prezentacyjny, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

Wszystkie podane ceny produktów znajdujących się na stronie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, np. poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

IV. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJA O UMOWIE

Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie oraz oświadczenia, że podane przez Zamawiającego dane są prawdziwe.

Zamawiający wypełniając formularz zobowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Zamawiającego dane są niepełne lub błędne a uzyskanie prawidłowych informacji jest niemożliwe z winy Zamawiającego.

Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Jest to moment zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Zamawiającym oraz Sprzedającym.

Administratorem danych osobowych jest Autorska Pracownia Architektury Grażyna Zuterek, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Łodzi o numerze NIP oraz REGON470034970. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

V. DOKONYWANIE ZAKUPÓW

Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.

Zamawiający może dokonać płatności za pomocą:

Przelewu tradycyjnego bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku – 64 1240 3028 1111 0000 2823 7046.

Do każdego towaru przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego pełnej kwoty należności do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji i czasu dostawy. Terminy dostawy towaru uzależnione są od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy:

 • ◦ Kurier na terytorium Polski – 1-2 dni robocze;
 • ◦ Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.

Zamawiający zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki i otrzyma jej numer za pośrednictwem poczty elektronicznej w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Zamówienie może zostać złożone bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru do koszyka z zakupami.

Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” w 2 karcie formularza bądź dokonać zmiany zamawianych produktów jak i swoich danych. Po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych przez stronę internetową nie jest możliwa.

Zamówienie złożone w sposób opisany powyżej stanowi ofertę Sprzedającego złożoną Klientowi w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu za cenę w nim wskazaną z uwzględnieniem kosztów dostawy.

Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany komunikat o przyjęciu zamówienia – pocztą elektroniczną na adres Klienta.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji w przypadku niedotrzymania punktów regulaminu lub z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy, w tym przypadku kuriera.

W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

Wszystkie produkty będące w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.

Kupujący ma prawo do reklamacji produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania w przypadku jego niezgodności z ofertą lub zamówieniem. Reklamacja nie dotyczy uszkodzeń eksploatacyjnych związanych z nieprawidłową oprawą produktu oraz jego codziennym użytkowaniem, takich jak zadrapania, zarysowania lub odgniecenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania.

Sprzedający zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy dany produkt był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta i posiadał wadę techniczną. Sprzedający ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres podany w potwierdzeniu zamówienia wysłanego drogą elektroniczną. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, przyczynę reklamacji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego. Koszty wysyłki towaru pozostają po stronie Klienta.

Sprzedający rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane powyżej.

Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli towar zostanie odesłany bez uprzedniego powiadomienia i bez spełnienia warunków opisanych powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, Sprzedający wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży należy złożyć oświadczenie drogą elektroniczną lub pisemnie o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu na adres sklepu należy zwrócić produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę).

Adres do zwrotu:

Gimnastyczna 92, 94-128,

Łódź (paczkę należy oznaczyć jako „ZWROT”)

W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym powyżej Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

Sprzedający może odmówić przyjęcia przesyłki wysyłanej za pobraniem lub na koszt sklepu.

Produkty personalizowane, wykonywane wg indywidualnych wytycznych Klienta, nie podlegają zwrotom.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właściciela. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Autorska Pracownia Architektury Grażyna Zuterek z siedzibą w Łodzi, ul. Gimnastyczna 92 NIP: 7281124328, REGON 470034970. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§.2 Administrator danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zutizuterful@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.

Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies.

 • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.